Internetconsultatie Richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Op 17 mei is de Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt gepubliceerd, na een besluit in de Europese Unie.

In een internetconsultatie is het mogelijk om een reactie te geven over deze wet- en regelgeving. Je reactie kan worden meegenomen bij verbetering van de regeling. Het is tot 2 september 2019 mogelijk een online reactie te geven op de nieuwe richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt. 

De richtlijn gaat over de ‘Digital Single Market’. Met de richtlijn wordt een eerste aanzet gegeven voor wetgeving waarbij makers van content proportioneel kunnen meeverdienen aan de inkomsten die online met hun werken worden gegenereerd; het is een belangrijke stap naar een betere onderhandelingspositie voor de makers ten opzichte van de grote mediabedrijven en distributeurs. Veel auteurs, vertalers, visual artists, journalisten, docenten, uitgevers en verschillende organisaties die opkomen voor auteursrechten en reprorecht, waaronder het IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), zijn blij met de wet. Zij verenigden zich in een campagne voor het behoud van kwalitatieve, innovatieve content voor onderwijs en een eerlijke vergoeding voor gemaakt werk.  Zo werd in juni de ‘content for education’ campagne gestart. Deze bestond uit een uitgebreide lobbycampagne en petitie voor de wet.

De belangrijkste tegenstanders van de wet zijn de zogenoemde GAFA (Google, Apple, Facebook en Amazon), de vier Amerikaanse internet-giganten. Zij zijn bang om diverse claims op het gebied van auteursrechten te ontvangen. Ook maken zij zich zorgen over de kosten en effectiviteit van uploadfilters. Maar niet alleen de GAFA waren tegen. Ook andere organisaties op het gebied van digitale rechten en mensenrechten, vrije media, bibliotheken en onderwijs schreven een protestbrief tegen de voorgestelde wetgeving. Zij maken zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting online en zijn bang dat veel materiaal ontoegankelijk wordt.

De richtlijn kent drie hoofddoelstellingen. De eerste hoofddoelstelling is het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) content in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn

is aangenomen. De tweede hoofddoelstelling is het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten. De derde hoofddoelstelling is het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun content kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen, waarbij het in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze content betreft.

De uiterste datum waarop die richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021. 

Bekijk de internetconsultatie via: https://www.internetconsultatie.nl/auteursrecht

Wat zoek je?