Financiële ondersteuning voor schrijvers via het Sociaal Fonds Auteurs

Veel auteurs doen hun schrijfwerk in combinatie van een vaste baan. Maar er zijn ook auteurs die financieel volledig afhankelijk zijn van hun schrijfwerk. Je bent dan kwetsbaar, mocht er plotseling een probleem ontstaan. Bijvoorbeeld door ziekte.  In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Auteurs (SFA).

Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden, een enkele keer in de vorm van een renteloze lening, of persoonlijk advies worden gegeven.

Het Fonds is in 1994 opgericht met geld van het Ministerie van OC&W en van de toenmalige Vereniging van Letterkundigen onder de naam ‘Sociaal Fonds Letterkundigen’. Doel was het geven van ondersteuning aan schrijvers en vertalers. Sinds 2019 is de naam veranderd in Sociaal Fonds Auteurs, afgekort SFA. Alle auteurs, ook de auteurs die geen lid zijn van een beroepsvereniging, kunnen een beroep doen op het fonds.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds, moet blijken dat je niet meer aan je normale financiële verplichtingen kunt voldoen door een calamiteit, ziekte of een ongeval. Het kan zijn dat je inkomen aanzienlijk is gedaald of zelfs helemaal is weggevallen. Indien de aanvrager een Bijstandsuitkering ontvangt, komt hij/zij in principe niet in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het fonds. Een uitzondering hierop is dat de aanvrager kan aantonen dat het geld wordt uitgegeven aan onkosten die direct samenhangen met de uitoefening van het beroep van auteur. De auteur ontvangt dan een zogenoemde doeluitkering die als regel niet door de uitkeringsinstantie in mindering zal worden gebracht. In dit geval dient de auteur betalingsbewijzen te overleggen waaruit blijkt dat de onkosten ook werkelijk zijn gemaakt.

Het bestuur van het Sociaal Fonds beoordeelt de aanvraag individueel. Er wordt dan vooral gekeken naar het bruto-inkomen van het jaar voorafgaan aan het jaar van de aanvraag. Voor alleenstaanden bedraagt dit € 25.000, – of lager. Voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen (gezamenlijk) € 35.000, – of lager. 

Aanvragers moeten rekening te houden met het feit dat het fonds geen grote geldbedragen uitkeert en dat het slechts eenmalige bijdragen in de kosten van levensonderhoud kan aanbieden. Het fonds betaalt geen schulden en het beschikt niet over de mogelijkheden in blijvende uitkeringen te voorzien. 

Meer informatie over het Sociaal Fonds is te krijgen op het bureau van de Auteursbond (020-6240803). U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalfonds@auteursbond.nl.

Een aanvraag formulier is hier te downloaden.

Wat zoek je?